Maatschap Levenskunst, gevestigd aan Molenvaart 8 7364 BR Lieren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring die alleen geldt voor de verwerking van gegevens die je via de website aan ons verstrekt. Onze praktijk registreert andere gegevens van cliënten maar deze zijn vastgelegd in een aparte privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@levenskunst.org
Molenvaart 8
7364
BR Lieren
06-13327061

Giep van Werven is de Functionaris Gegevensbescherming van Maatschap Levenskunst. Hij is te bereiken via giep@levenskunst.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maatschap Levenskunst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch – Bankrekeningnummer (bij boek- of DVD-bestellingen).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@levenskunst.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maatschap Levenskunst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Maatschap Levenskunst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maatschap Levenskunst) tussen zit. Maatschap Levenskunst gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Naam Programma Functie Belang Gevolgen voor betrokkene
Windows 10 OS Besturingssysteem Alleen Gevaar ivm virussen
Microsoft office 365 Tekstverwerking Tekstverwerking Alleen gevaar ivm virussen
Joomla CMS CMS voor website Websitegebruik Alleen gevaar als er geen updates gedraaid worden
Norton antivirus Anti virus Bescherming Alleen gevaar als er geen updates gedraaid worden
Securitycheck  pro Security voor joomla websites Bescherming Alleen gevaar als er geen updates gedraaid worden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maatschap Levenskunst bewaart je persoonsgegevens die je hebt ingevuld op onze website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia boek en DVD-bestellingen Zolang de bestelling loopt Afhandeling
Contactformulier aanvragen Zolang de vraag nog niet beantwoord is Afhandeling

Delen van persoonsgegevens met derden

Maatschap Levenskunst deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maatschap Levenskunst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Maatschap Levenskunst jouw persoonsgegevens niet aan andere derden.

Bewerker Aard van relatie Overeenkomst
de WebWerf webdesign  pdf
JJB Personal Assistance Systeembeheer  pdf
Robohost hosting Hostingprovider pdf

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maatschap Levenskunst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maatschap Levenskunst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@levenskunst.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Maatschap Levenskunst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maatschap Levenskunst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@levenskunst.org